Условия за членство

Съгласно устава на Сдружението, членове се приемат от Общото събрание. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, който разглежда молбата задължително в едномесечен срок и внася кандидатурата в Общото събрание.

  • Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство.

 

 До
Управителния Съвет
на
”Национално сдружение на цветарите”

МОЛБА

От……………………………………………………………………………………………………………………………….
/трите имена, ЕГН на физическото лице/

 

 Файл за изтегляне на молба за членство